product_Powder
텅스텐분말  >  탄화텅스텐분말
CarbidePowderWC03 대구텍은 최신설비와 축적된 생산 노하우를 바탕으로 고품질의
탄화텅스텐 분말을 생산하고 있으며 고객의 용도에 적합하게 설계된
다양한 특성의 탄화 텅스텐분말을 국내는 물론 전세계 주요 초경생산
전문업체에 공급하고 있습니다.
용도: 절삭공구, 내마모공구, 광산공구, 초경환봉, 다이어몬드공구, 전기접점
CarbidePowderWC01
Type: WC 06................................................................................... Type: WC 13
CarbidePowderWC02
Type: WC 45H...............................................................................Type: WC 100H


입도별표준규격

 뒤로