product_IP
 산업제품
main_carbideroll  
  초경 롤
 
   •  재종
   •  완성롤(Composite Roll)
   •  토오크롤(Torque Roll)
   •  칸틸레버롤(Cantilever Roll)
   •  섹션롤(Section Roll)
   •  블록롤(Block Roll)
   •  트리롤(Tri Roll)
   •  튜빙롤(Tubing Roll)
   •  4슬리트롤(QuadSlit Roll)
main_carbiderod  
  초경합금 환봉
 
   •  재종
   •  대구텍 초경합금 환봉
main_carbidewearpart  
  텅스텐 카바이드 내마모제품
 
   •  재종
   •  판재
   •  형상재(고객 주문 형상 제품)
   •  슬리팅 나이프
   •  캔금형 소재
   •  유체 제어용 제품(오일 및 개스 산업)
main_ceramicwearpart  
  세라믹 내마모제품
 
   •  재종
   •  특성 및 제품 소개
main_DieAnvils  
  다이 및 앤빌
 
   •  초고압 공구
 뒤로